INTEGRASI METODOLOGI PENYELIDIKAN HUKUM ISLAM DENGAN PENYELIDIKAN KUALITATIF: SATU TINJAUAN AWAL

Muhammad Ikhlas Rosele, Muhammad Safwan Harun, Khairul Azhar Meerangani, Mohd Farhan Md. Ariffin

Abstract


Dalam penyelidikan hukum Islam semasa didapati telah menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif sebagai mana yang wujud dalam metodologi penyelidikan semasa. Akan tetapi dalam penyelidikan hukum Islam terdapat metodologi yang khusus sehingga pada lazimnya diabaikan dengan kewujudan metodologi penyelidikan semasa. Oleh itu, perlu difahami bahawa semangat metodologi kajian hukum boleh diintegrasikan dengan pendekatan penyelidikan semasa. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpul data-data perpustakaan dan dianalisis secara induktif, deduktif dan komparatif. Hasil kajian mendapati falsafah metodologi kajian hukum Islam perlu difahami dan barulah secara teknikal dapat dilaksanakan dalam dunia penyelidikan. Ia bagi memastikan data yang diperolehi adalah berautoriti dan analisis dilakukan adalah sah.


Keywords


Metodologi, hukum Islam, kualitatif, penyelidikan, usul al-fiqh

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.