KESALAHAN LELAKI BERPAKAIAN WANITA ATAU MENYERUPAI WANITA (TASYABBUH): ISU DAN CADANGAN PENYELESAIAN

Rositah Kambol

Abstract


Lelaki berpakaian wanita atau menyerupai wanita (tasyabbuh) adalah merupakan satu kesalahan yang termaktub di bawah Undang-undang Syariah di mana bidang kuasa untuk mengadili kes-kes ini adalah diletakkan di bawah bidang kuasa Mahkamah Syariah. Kesalahan ini sering diperkatakan oleh masyarakat Muslim di Malaysia kerana melibatkan golongan transgender atau mak nyah, Penulisan ini bertujuan untuk mengetengahkan isu lelaki berpakaian wanita atau menyerupai wanita (tasyabbuh) secara lebih terperinci dalam usaha untuk memelihara kesucian agama Islam dan memastikan imej baik negara Malaysia di mata dunia Islam dipelihara. Undang-undang sedia ada dilihat seolah-olah kurang berkesan bagi menangani beberapa isu yang berbangkit. Metodologi yang digunakan dalam kajian ini ialah kajian kepustakaan iaitu dengan menganalisis dokumen-dokumen perundangan sedia ada, artikel, jurnal serta penulisan ilmiah berkaitan. Pada awalnya penulis mendefinisikan maksud transgender secara ringkas dan membincangkan konsep dan hukum berkaitan kesalahan lelaki berpakaian wanita atau menyerupai wanita menurut perspektif Islam serta mengupas beberapa isu berbangkit berkaitan kesalahan ini. Kajian ini dibuat berdasarkan beberapa sumber sekunder bagi mengukuhkan kajian yang boleh digunakan untuk kajian lanjut. Di akhir kajian, penulis mengutarakan beberapa cadangan yang sesuai yang boleh diambil bagi menangani permasalahan yang timbul berkaitan kesalahan ini.


Keywords


Kesalahan Lelaki Berpakaian Wanita, Transgender, Rentas Sempadan, Bidang Kuasa Mahkamah, Jenayah Rentas Sempadan

Full Text:

PDF

References


Ahmad Faris, Mu‘jam Maqayis al-Lughah, (tahqiq) ‘Abd al-Salam Harun. (Bayrut: Dar al-Jayl, 1411H), 3: 243.

Amran, H, Fatimah, Y, Khadijah, A. (T.Th). Transeksualiti: Suatu Analisis daripada Perspektif Islam dan Perspektif Keluarga dalam Konteks KesejahteraanSosial. Jurnal Perspektif. Jil 5 Bil. 1. 39-52.

Chan Lee Wei, A. B. (2012). Transgenderism In Malaysia. Retrieved September, 2020, from Dharmaramjournals: http://www. Dharmaramjournals. In/ ArticleDetail.

Ibn Hajar, Shihab al-Din Ahmad bin ‘Ali. 2013. Fath al B?r? f? Sharh sah?h al-Bukh?r?. Juz 28. Bayrut: Ris?lah alcAlamiyyah.

Ibn Manzur, Lisan al-‘Arab (Bayrut: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi, 1999), 7: 24

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) (2015). Kompilasi Pandangan Hukum Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia. Cet. Ke-5. Putrajaya: JAKIM.

Jamil Habib al-Luwayhiq, al-Tasyabbuh al-Manhi ‘anhu fi al-Fiqh al-Islami (Makkah: Jami‘ah Umm al-Qura & Wizarah Ta‘lim ‘Ali, 1417H), 20.

Malaysia: satu analisis,” Jurnal Syariah, Jil. 16 (Keluaran Khas). pp. 537-554.

Marziana, A. Malib, Sofiah, D. M. and Mustafa, A. (2014) ‘Gejala Transeksual: Implikasi Yang Membimbangkan, Bagaimana Keprihatinan Kita?’, Journal of Business and Social Development, 2(2), 48-61. Available at: http://jbsd.umt.edu.my/wp-content/uploads/sites/53/2014/11/6.pdf (Accessed: 26 September 2020).

Mohd Nasir, A. B, Irwan, M.S, Rafidah, H. M, Mohd Izwan, M.Y, Ummi Adzlin,S, Nurfatin, H. (2020). Mukhannas From The Perspective Of Fiqh And Medical: A Literature Study. Perdana International Journal Of Academic Research (Social Sciences & Humanities). Vol. 8 No. 1 August Issue 2020, 10-20.

Mohd Sabree Nasri. (2018). Akta 355 dan Perkembangan Bidang Kuasa Mahkamah Syariah Dalam Perkara Jenayah di Malaysia. Journal of Law & Governance Volume 1 (No. 1) 2018: 77-90.

Norhafilah, M. (2018). Ulasan Kes State Government Of Negeri Sembilan & Yl Lwn Muhammad Juzaili Bin Mohd. Khamis & Yl (Mahkamah Persekutuan) [2015] 6 Mlj 736 Dan Muhammad Juzaili Bin Mohd. Khamis & Yl Lwn State Of Government Of Negeri Sembilan & Yl (Mahkamah Rayuan) [2015] 3 Mlj 513. 30 Kanun (1). Januari 2018: 214-222.

Nur Farhana, A. Rahman, Nur Solehah, Shapiee. Autoriti Agama Di Malaysia: Kedudukan Dan Kritikan. International Journal of Islamic Thought. Vol. 14: (Dec.) 2018.

Siti Amirah Akilah A.R, Hanisah A.R, Farahwahida M.Y. (2020). Transgender Di Malaysia. UMRAN – International Journal of Islamic and Civilizational Studies. vol. 6, no.3-2 (2020) pp. 67-77.

Siti Zubaidah Ismail. (2008). “Dasar penguatkuasaan dan pendakwaan jenayah syariah di

Sumber R&D (2016). Isu Transgender: Suatu Tinjauan Umum. Jabatan Agama Islam Selangor.

Yuhaniza, Osman, Ida rahayu, M., Mimi Sofiah, A. M., Marziana, A. M. (2015). Lelaki Berpakaian seperti Perempuan: Antara Gender Identity Disorder, Undang-undang Syariah dan PerlembagaanMalaysia. !st. International Islamic Heritage Conference, 2015.

Rujukan Statut

Akta Hasutan 1948

Akta Kesalahan Jenayah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1997

Akta Kesalahan-kesalahan Luar negeri 1976

Akta Komunikasi dan Multimedia 1998

Akta Rahsia Rasmi 1972

Enakmen Jenayah Syariah (Negeri Sembilan) 1992

Enakmen Jenayah Syariah Kelantan 1985

Enakmen Kesalahan Syariah (Negeri Melaka) 1991

Enakmen Jenayah Syariah Negeri Sembilan 1992

Enakmen Jenayah Syariah Sabah 1995

Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah (Negeri Pulau Pinang) 1996

Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah (Pahang) 2013

Kanun Keseksaan

Ordinan Ordinan Kesalahan Jenayah Syariah 2001

Rujukan kes

Muhamad Juzaili bin Mohd Khamis, Shukur bin Jani & Wan Fairol bin Wan Ismail lwn. Kerajaan Negeri Sembilan & Lain-lain, Mahkamah Rayuan, Rayuan Sivil No. N-01-498-11/2012, 7hb November 2014.

Ooi Kean Thong & Anor v Public Prosecutor-[2006] 3 MLJ 389

State Government Of Negeri Sembilan & Yl Lwn Muhammad Juzaili Bin Mohd. Khamis & Yl (Mahkamah Persekutuan) [2015] 6 Mlj 736


Refbacks

  • There are currently no refbacks.