ANALISIS ISU SAFAR WANITA TANPA MAHRAM DARI PERSPEKTIF MAQASID AL-SHARI’AH

Mohd Shauqi Saiful Suhardi, Muhammad Safwan Harun, Mohd Sabree Nasri

Abstract


Safar wanita tanpa mahram untuk perjalanan jauh mengundang perbincangan yang panjang dalam kalangan sarjana Islam. Pandangan yang berbeza antara para ulama berlaku disebabkan beberapa teks syariat kelihatan seperti saling bercanggah dalam isu ini. Isu ini timbul kerana safar wanita pada masa kini merupakan perkara yang tidak dapat dielakkan bagi menjalankan aktiviti dalam skop pendidikan, kerjaya dan muamalat harian yang lain. Keadaan ini mencetuskan jurang perbezaan yang besar sekiranya dibandingkan dengan konteks wanita pada zaman awal Islam. Justeru, kajian ini dihasilkan bagi menyelesaikan isu yang timbul berhubung safar wanita tanpa mahram berlandaskan dua objektif utama iaitu mendedahkan pandangan para fuqaha sekitar wacana isu ini serta menilai pandangan-pandangan tersebut daripada perspektif maqasid al-shari’ah. Kajian ini dilakukan dengan merujuk kepada teks-teks fiqh turath, fatwa-fatwa kontemporari serta artikel-artikel yang berkaitan isu ini. Kajian merumuskan bahawa sekalipun terdapat perubahan dalam suasana zaman kini berbanding dahulu, namun perjalanan yang melibatkan wanita masih perlu ditemani sekurang-kurangnya daripada kalangan mereka yang thiqah sebagai langkah pencegahan daripada mafsadah yang tidak dapat diduga. Hal tersebut adalah bertepatan dengan prinsip ‘itibar al-maalat dengan mengambil usaha pencegahan selari dengan kaedah sadd al-dhari’ah.


Keywords


Safar Wanita, Maslahah, Maqasid Syariah, Sadd al-dhari’ah, ‘Itibar al-maalat

Full Text:

PDF

References


Al-Bukhari, Muhammad Ibn Ismail. (1407 H). Sahih Al-Bukhari. Jil. 1. Beirut: Dar Ibn Kathir.

Al-Bukhari, Muhammad Ibn Ismail. (1422 H). Sahih Al-Bukhari. Jil. 3. Dar Tauq Al-Najah.

Al-Buti, Muhammad Sa’id Ramadan. (2016). Istiftaat al-Naas li Imam al-Shahid al-Buti ‘ala Mawqi’ Nasim al-Sham. t.tp: Nasim al-Sham.

Al-Daruqutni, ‘Ali Ibn ‘Umar. (t.th). Sunan Al-Daruqutni. Jil. 2. Beirut: ‘Alam Al-Kutub.

Al-Fayyumi, Ahmad Ibn Muhammad. (t.th). Al-Misbah Al-Munir Fi Gharib Al-Syarh al-Kabir. Jil.1 Beir?t: Maktabah Al-Alamiyyah.

Al-Hamawi, Ahmad Ibn Muhammad. (1405 H). Ghamz Uyun Al-Basair Syarh Al-Asybah wa Al-Nazair. Jil.1. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah

Al-Hattab, Muhammad Al-Ru’aini. (t. th). Mawahib al-Jalil fi Syarh Mukhtasar al-Khalil. Jil. 2. Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Musaimiri. (1426H). Jam’u al-Maghnam fi Hukm Safar al-Mar’ah Bi La Mahram. Al-Maktabah Al-Shamilah.

Al-Nawawi, Abu Zakariya Yahya Ibn Sharaf. (1344H). Al-Majmu’ Syarh al-Muhazzab. Jil. 8. Al-Matba’ah Al-Muniriah.

Al-Qaradawi, Yusuf. (2005). Dirasat Fi Fiqh Maqasid al-Shariah bain al-Maqasid al-Kulliyyah wa al-Nusus al-Juzi’yyah. Dar al-Shuruq.

Al-Qaradawi, Yusuf. (2020). Haj Al-Mar’ah bi la Al-Mahram. https://www.al-qaradawi.net/node/3976. [21 Julai 2020]

Al-Ramli, Muhammad Ibn Ahmad. (1414H). Nihayat al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj. Jil. 3. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Al-Razi, Zain Al-Din. (1999). Mukhtar al-Sihah. Jil.1. Beirut: Al-Maktabah Al-Asriyyah.

Al-Shatibi, Ibrahim Al-Gharnati. (1975). Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Fiqh. Jil. 1. Beirut: Dar Al-Ma’rifah

Hamid Farhan. (2004). Athar Wasai’l Al-Safar Al-Hadithah ‘ala Rukhas al-Safar wa ‘ala Safar al-Mara’h bi dun Al-Mahram. Majallah al-Dirasat alIjtima’iyyah. Vol 9: Issue 2.

Ibn Hajar, Ahmad Ibn Ali Al-‘Asqalani. (1414 H). Fath Al-Bari Syarh Sahih Al-Bukhari. Jil.1. Beirut: Dar al-Fikr.

Ibn Hazm, Ali Al-Andalusi. (t.th). Al-Muhalla. Jil.3. Beirut: Dar al-Fikr.

Ibn Qudamah, Abdullah Ibn Ahmad Al-Maqdisi. (1968). Al-Mughni. Jil.3. Maktabah Al-Qahirah.

Ibn Rushd, Ahmad Ibn Rushd. (1995). Bidayat al-Mujathid wa Nihayah al-Muqtasid. Jil, 1. Beirut: Maktab al-Buhuth wa al-Dirasat Dar al-Fikr.

Ibn Taimiyyah, Ahmad Ibn Abd Al-Halim. (1996). Tafsir Ayat Ashkalat ‘Ala Kathir Min Al-Ulama’. Jil. 2. Riyadh: Maktabah Al-Rusyd.

Najah Al-Azzam. (2013). Al-Ahadith Al-Nabawiyyah Al-Waridah fi Safar al-Mar’ah Ma’a Wujud Al-Mahram Ma’aha. Majallah Al-Urduniyyah fi Al-Dirasat Al-Islamiyyah. Vol 11: Issue 2.

Rash?d Ri??, Mu?ammad (1984). ?uq?q al-Nis?’ f? al-Isl?m. Beirut: al-Maktab al-Isl?m?.

Shauqi ‘Allam. (2012). Hukm Safar Al-Mar’ah bi dun Al-Mahram. http://www.dar-alifta.org/Fatawa.aspx. [9 Julai 2012].


Refbacks

  • There are currently no refbacks.